Teksty3

Midnattens Widunder (Potwór Północy) (1999)

1. Intro

[Awakening]

[The trolls who lurk beneath the great caverns awaken and head for the world above. Towards their final battle.]

2. Svartberg

Norrut längre fram vi drar,
vi skola finna det svarta berget
Vårt lovade land riket underjord,
riket där ingen man satt sin fot

Underjorden skall vi förbli,
ständigt vi växa i styrka
Och på den sista dagen stiga vi fram
för att ta igen det som en gång var vårt

Ty himmelen förblir svart och röd,
ur askan och elden
Stiger vi än en gång fram,
vi från de svarta bergen

Norrut längre fram vi drar,
vi skola finna det svarta berget
Vårt lovade land riket underjord,
riket där ingen man satt sin fot

Så följ mig till trollkungens tron,
kom an kom an med svärd i hand
här frodas ingen felaktig tro,
här skall inte vitekrist få nån ro

Här sitter han på sin tron…
Här styr han med eld och stål…

[Tells the tale of troll-kin travelling far north to their promised land. Deep under the black northern mountains lies the throne of the ancient troll-king "RivFader". Once united in the troll-kings court they shall surface to do battle against Christianity.]

[English translation:]

[Black Mount]

Far northwards we draw
We shall find the black mountain
Our promised land, underground kingdom
Kingdom where no man's laid his foot

Underground shall we remain
Constantly growing our forces
And in the final day we rise
To take back what once was ours

For skies remain black and red
From ashes and flames
Yet we rise towards the path
We from the black mountains

Far northwards we draw
We shall find the black mountains
Our promised land, kingdom underground
Kingdom where no man's laid his foot

So follow me to the trollking's throne
Come on and on with a sword in hand
Here thrives no menacing belief
Here shall no christian find any peace

Yet here he sits at his throne…
Here reigns he with fire and steel…

3. RivFader

Ut långt långt långt i skogen där brinna en eld
Ut långt långt långt i skogen där springa en ulv
Sönder ska han trasa kött och ben av kristi lamm

Nu stiga ohygglig fasa
ur gravens kyla mull och damm
Han kommit igen för att slita huvud och lem.
Äntligen har RivFader kommit hem

"Århundraden må löpa
människoliv må vittra bort
Ty när den vite ormen skådas på den norra himmelen
då skola RivFader stiga ur sin långa sömn
för att slå ner nordens kristna plåga"

Ut långt långt långt i skogen där springa en ulv
Ut långt långt långt i skogen där brinna en eld
Ur vittrans brasa stiga onda tankar fram

[A great wolf lurks in the forest and an evil fire burns between the trees. Two prophecies predicting the return of RivFader, a legendary troll-king who once ruled the northern lands. When the white serpent is seen on the arctic sky RivFader returns and shall strike down the followers of the christian plague. Hail, RivFader!]

[English translation:]

[RivFader]

Out far, far, far in the forest there burns a fire
Out far, far, far in the forest there runs a wolf
He shall tear apart flesh and bones of the christian lamb

Now rises appalling terror
from the grave's cold soil and dust
he's coming back to tear heads and limbs down
Finally RivFader has come home

"May centuries run,
may men's lives crumble down.
When the white serpent beholds in the Nordic sky
then shall RivFader rise from his long sleep
to strike down the christian plague of the North."

Out far, far, far in the forest there burns a fire
Out far, far, far in the forest there runs a wolf
From the scent of bonfires evil thoughts are rising

4. Vätteanda

Med skrik och skrän som tusen korpars rop.
Vi sliter oss fram ut ur berg och grop
Klor vassa som svärd, käftar lik ulvens
Fram kommer vättar, smaka vår eld

Vi dricka ert blod, vår livets saft
Så mycket av det, vi inte på årtusenden haft
Blod och lik nordens kanter randa
Vi är här, Vi är här. VÄTTEANDA

Ögon lysa bland skuggor, näbb och klo
Kött skall slitas för okristen tro

Ofött barn och havande kvinna
de smaka bäst i nattens dimma

RIV,BRÖDER,RIV!
RIV,BRÖDER,RIV!
RIV,BRÖDER,RIV!

[Goblins awaken from the bowels of the earth and destroy the villages and cities of the north. Feasting on humans for the first time in thousand years, they prefer the unborn and their carrying mothers. The bodies are piled along the boundaries of the northern lands.]

[English translation:]

[Gnome Spirit]

With screams and howls thousand ravens call
We blaze our trail out from the mountain and holes
Claws like swords, jaws of wolves
Towards come gnomes, tasting our flames

We drink your blood, our life sap
For the first time in a millennium
Blood and corpses mark the boundaries
We are here, we are here. GNOME SPIRIT

Eyes shine among the forest, beak and jaw
Flesh shall be torn for the unhallowed throne

Stillborn children and carrying mothers
They taste the best in the mist of the night

TEAR, BROTHERS, TEAR!
TEAR, BROTHERS, TEAR!
TEAR, BROTHERS, TEAR!

5. Bastuvisan

Aamund och Kettil,
tvenne prästermän skulle bada bastu
Då hördes muller och brak, helvetiskt knak från deras farstu.
In kom trollen med jävla fart, skogens oknytt i all sin prakt,
Aamund fick öron avskurna,
Kettil fick sig tills bastun SPRACK!

[Aamund and Kettil, two men of the cloth, are bathing in a sauna. Suddenly trolls break in! They cut Aamunds ears off and beat up Kettil until the sauna explodes!]

[English translation:]

[Saunasong]

Aamund och Kettil,
two men of the cloth are bathing in a sauna
At that time hears roaring and crashing, griping in the vestibule
Trolls come in with damned speed, forests scent in its splendour
Aamund gets his ears cut off,
Kettil gets beaten up until the sauna EXPLODES!

6. BlodNatt

Jag slipar mitt svärd, jag oljar min brynja
Flätar mitt skägg och tjärar mitt tryne
Solen sjunker och skyn färgas röd
Blod skall drickas. Blod skall drickas inatt

Nattulv ska jag rida till kyrkofolkets port
Därhän ska jag dra mitt svärd, slå ner var man
Månen lyser upp mitt mörka land
Och Blod skall drickas. Blod skall drickas inatt

Svärdet sliter en strupe opp,
I snön ligger än en kropp.
Nattulv biter ett huvud loss,
Blodet rinner som en fors.

Prästdräpe vid min sida nattulv ska jag rida
och blod skall drickas inatt

[A mighty troll warrior sharpens his sword. He prepares his armour, binds his beard and tars his face. As the sun sets, he rides a giant wolf to the crusaders fortress. He slays the wrong-believers and feasts on their blood.]

[English translation:]

[Blood Night]

I sharpen my sword, I oil my armour
Plait my beard and tar my snout
The sun sets and skies turn red
Blood shall flow. Blood shall flow tonight

A nightwolf shall I ride into fortress of Christians
That far shall I draw my sword, stricken down are men
The moon rises upon my blackened land
And blood shall flow. Blood shall flow tonight

The sword slices throats
Yet in the snow lies corpses
Nightwolf bites the heads off
Blood runs like a rapids

Into priestslaughter with my nightwolf shall I ride
and blood shall flow tonight

7. Midnattens Widunder

Trollmakten jag ser uppe i bergen.
Försvinn du som lyser över mitt folk.
Ge dig iväg! Ge dig iväg!

Vår eviga pakt med natten skola ge oss liv,
efter ond bråd död, efter ond bråd död

Eld och blod för mitt folk
mitt svärd skola törsta för blod
blod utav evas svaga barn
blod utav kristi stam

Blod utav krististam, utav krististam

Nattens eviga kraft svärdets kalla
skärpa månens stilla ljus vinterns bleka skugga
Riv ditt hjärta, riv din själ, solens svärta,
jag är nattens träl

Trollmakten jag ser uppe i bergen
FÖRSVINN!

[A greeting for the trollkingdom in the mountains and a threat against the children of Eve and the tribe of Christ.]

[English translation:]

[Midnight's Creature]

Trollforce I see up in the hills
Vanish thou, who shine over my folk.
Get away! Get away!

Our everlasting pact with the night shall give us life
After a violent end, after a violent end

Fire and blood for my folk
My sword shall thirst for blood
Blood of Eve's weak children
Blood of the christian tribe

Blood of the christian tribe, blood of the christian tribe

Night's eternal strength, sword's cold
Clarity of moon's calm light, winter's pale shade
Tear your heart, tear your soul, sun's blackness
I am the slave of the night

Trollforce I see up in the hills
VANISH!

8. Segersång

Solen sjunker mellan fjäll och is
Ur marken stiger en märklig dis
Oknytt vakna de skrida fram
Undan springa helige kristi lamm
Vinden stiga till storm så mäktig
Likt en orkan den sveper fram
undan springa helige kristi lamm
De skall minnas denna dag
De skall dömas av nattlig lag
Mäktig sång ljuda ur trollens läger
De sjunga lovord fördömdas seger

Blodet rinner klingan skiner blöt
Ur svärdet som givit jesu sista stöt
Blodet dryper snön färgas röd
Här firas månen och kristi eviga död
Kom igen mörkrets väsen, denna natt är evigt lång
Inatt vi fira, Inatt vi sjunga vår segersång!!!!!

[The trolls and goblins celebrate their victory over the tribe of Christ with a majestic feast and songs praising the moon. This night is eternal? Beasts of the night? This darkness will never end!]

[English translation:]

[Victory Chant]

The sun sets between mountains and ice
From the domain rises remarkable haze
Scent awakens them to stride towards
Away runs the holy christian lamb
Winds gather for the storm so powerful
Like a hurricane that sweeps towards
away runs the holy christian lamb
They shall remember this day
They shall judge of nocturnal law
Powerful song sounds from the camp of trolls
They sing to praise the condemned victory

Blood flows the soaked blade that shines
From the sword that gave Jesus the final thrust
Blood drips staining snow to red
Here celebrates moon and Christianity's everlasting death
Arrives the beasts of the darkness, this night is eternal
Tonight we celebrate, tonight we sing our victory chant!!!!!

9. Svampfest

[Mushroom Feast]

[Feasting ends in sleepy harmony as the mushrooms used as spice start to affect the minds of the celebrants. The moon stands high and everything remains dark eternal.]

Jaktens Tid (Czas Łowów) (2001)

1. Krig (Intro)

[instrumental]

[Finntroll]

2. Födosagan

[Somnium / Katla]

Stigen leder högre upp
Mot svarta bergens snövita topp
En ädel syn ny väntas kan
Styrka uråldrig och ära sann

Jag döper mitt sinne
I sanningens bäck
Ur berget den rinna
Denna becksvarta ådra

Ur isen en staty
Av makt nu stiga
I nordiska natten
Tusen ögon skina

Berget dåna, kraft mig fylla
Denna urgud alla trollfolk hylla

Denna jord denna kraft
Som nu visat sig
Denna makt som lovats
Förnekas ej
Ett spjut jag skall smida och vässa
Trollfolkens krona skall pryda min hjässa
Den dag dock råda då jag heta kung
Rivfaders strävan må vara tung

Kung över folken av troll!

[English translation:]

The Story Of Birth

The path leads higher up
Towards the black mountain's snow-white summit
A majestic view awaits
Ancient strength and true honor

I baptize my soul
In the stream of truth
Through the mountain it runs
This artery black as night

Out of the ice a statue
Of power, now rises
In the Nordic night
A thousand eyes shine

The mountain roars, fills me with might
This ancient God all the Troll tribes hail

This soil, this might
That has now showed itself
The power that was promised
Is not denied
A spear I will forge and sharpen
The crown of the Trolls shall perch on my head
The day now reigns, when I am called King
Rivfader's goal may yet be heavy.

King of the tribes of Trolls!

3. Slaget Vid Blodsälv

[Trollhorn / Katla]

Nu rör sig skogen själv
Tusen troll går som en
Inget ljud inte en viskan hörs
Krigssvin över älven körs

Snart ska de strida
Yxan mot skyn nu höjs
Panik och rädsla
Nu se kristimän böjs

På trollherrens tryne nu stiga ett grin
Han höjer sin yxa, han piskar sitt svin
Ansikten vrids till ilska andra vrids till skräck
När trollens armé rider fram
I en storm av blod och träck

Så faller man efter man
Så viner en vind av blod och lem
Mindre dock av dem troll som skyddar sina hem

Som av ett under mötes de
Kung av Jehovas folk, de som be
Och trollherrens yxa sjunker nu
Och av ett mäktig slag kungen huggas itu

[English translation:]

The Battle Of Blodsälv (River Of Blood)

Now the forest is moving
A thousand trolls march as one
Not a sound, not a whisper heard
Beasts of war are taken across the river

Soon they will fight
The axe ready to strike
Panic and fear
Now Christ's men bend

On the Troll Lord's face now a smile
He raises his axe, he drives his beast forward
Expressions turn to anger, others to fear
The army of Trolls push forward
In a storm of blood and feces

Now man after man falls
Now a wind of blood and bodies
Few trolls fall, when they are defending their homes

Like a miracle they met
King of Jehovah's people, they who pray
And the Troll Lord's axe now in one fell swoop
The King severed in half by the mighty blow.

4. Skogens Hämnd

[Somnium, Trollhorn / Katla]

Skogen lever inga fångar tar
den tar moder dotter och far
Ingen nåd ingen lämnas kvar
Minsta sår läcker av var
Byfolk försvinna ingen vet vart
Omkring står skogen tyst och svart
Slutet närmas de visa ser
Tecken i skyn prästefolk ber
Dödens lättja ut i skogen lura
Gömma sig bakom varje fura
Eldlika sken över himlabron
Så inleds hämnden av skogens tron
Finns ingen plats att gömma sig
Vart du än går skogen hittar dig
Hela världen ruttnar och svälter
Allt du trott se lögnen välter

Läs nu runor med magiska tal
Spå en ålder av ve och kval
När mörka skuggor nu himmelen rider
Se då nalkas jaktens tid

[English translation:]

The Forest's Revenge

The forest takes no prisoners
It kills mother, daughter and father
No mercy, no one left
Tiniest cut boils with pus
Townsfolk disappear, no one knows where
All around is the forest, quiet and dark
The end is near, the wise say
Signs in the sky, churchgoers pray
Death's lethargy out in the forest lurks
Hiding behind every tree
Fiery lights over Heaven's bridge
So begins the vengeance of the forest's throne
There is nowhere to hide
Wherever you go, the forest will find
The whole world decaying and starving
Everything you believed, see the lies fall flat

Read now, runes with magic numbers
Foresee an age of anguish and pain
See dark shadows riding the sky
Then beckons, the Age of the Hunt

5. Jaktens Tid

[Somnium / Katla]

… Bygden står stilla, en stjärnklar natt…
… En eld fjärran skådas, ty de närmar sig…

Fram rider trollens kung
Med vargbroder ut på jakt
Allt levade flyr, fä och frände
Blodet skall dränka denna ensliga trakt

Utav mörket i sin eviga sal,
Han ger sig ut, en törst att släcka
Här skyndar de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäcka

Trollherrens sällskap river sig fram,
Genom dyster skog och fruset fjäll
De dräper vad de ser och finner allt gömt,
Huvuden snart pryder deras heliga häll

Så står trakten dyster och mörk,
Solen stiger inget liv att skåda
I underjorden firas en lyckad jakt,
Sedan igen i sekler tystnad råda…

Ve dig, mänska, du inkräktar här!
Snart trollen dig till hällen bär

[English translation:]

The Age Of The Hunt

…The village is quiet, a starry night…
…A fire in the distance can be seen, coming closer…

Forward rides the King of the Trolls
With brother wolf, out for hunting
Everything living flees, friend and foe.
The blood will drown this lonely place

From the darkness of his eternal chamber
He departs, a thirst to quench,
Now they flee on crooked legs
Many lives to take, a hundred legs to break

The Troll Lord's company cutting forth,
Through solemn forest and frozen peaks
They slay all they see and find all that is hidden,
Heads will soon decorate their holy rocks

Everywhere solemn and dark,
Sun rises, no life to be seen
In the Underworld a successful hunt celebrated,
Afterwards again, quiet will reign for centuries…

Wretched human, you trespass here!
Soon the trolls will drag you to the stones.

6. Bakom Varje Fura

[instrumental]

[Trollhorn]

7. Kitteldags

[Somnium, Trollhorn / Katla]

Människofolk ej festa
Gammelfar lemlästa
Uråldrig ilska och trolldom
Häxeri blev festens slut

Så ska de nu genast stekas
som de en gång stekte oss
De ska saltas de ska kokas
Köttet skall skavas från benen loss

Måltiden nu nått sitt slut
Mätt och nöjd mången trolltrut
Småtroll kött nu river
Rivfader fram kliver

Full med hat
Präst blir mat
Han läggs på fat

[English translation:]

Time For Kettles

Tribes of Man never feast
Grandfather dismembered
Ancient wrath and magic
Witchery ended the feast

So quickly now they shall fry
As they once fried us
They shall be salted, they shall cook
The meat shall be torn from the bone

The meal has now ended
Many full and happy troll stomachs
Young trolls now meat tear
Rivfader now takes the stand

Full of hate
Priest becomes food
He is served on a plate

8. Krigsmjöd

[Tundra, Trollhorn / Katla]

Blodet sköljer än en gång
Skogens mossor och kala berg

Kom alla hör min sång
Vi tar deras liv än en gång

Se forna tiders eld, beskåda dess prakt
Dra ihop till dans i urgyttjans takt
Kom töm ditt stop med trollkrigars heder
Gammelfar nu dryckoslaget leder

Sågtandat spjut och kniven så skarp
Kristmän nu falla vi ta deras skalp
Omhändertagen av forna minnens väv
Krigsruset samlas ditt stop i käften häv

Så vakna anden ny ilska alla får
Med spjut och svärd vi på krigsstigen går
Höj era stop för fiendens död
Krigsrus nu väckas med sötat mjöd

Vid månens sken vi dem tar
Så vi renar vår skog
Tills ingen kristen finns kvar
Tills ingen kristen finns kvar

[English translation:]

War Mead

The blood washes once again
The forest's mosses and barren mountains

Come all, here my song
We will take their lives once more!

See the fires of forgotten times, behold their magnificence
Have everyone dance in the ancient mud's pace
Come empty your tankard with Troll warrior's honor.
Grandfather leads the drinking binge

Barbed spear and knife so sharp
Christ's men now fall, we take their scalps
Taken care of by ancient memories' web
The thrill of war thickens in your tankard, heave it down

So awaken the spirit, newfound fury for all
With spear and sword we walk the path of war
Make a toast for the death of our enemies
The thrill of war now awakened by sugared mead

In the moonshine we will take them
So we cleanse our forest
Until no Christian is left
Until no Christian is left

9. Vargtimmen

[T. Lundmark, Trad. / A. Stake, Trad]

Det är i själva hjärtat
lögnen bor, och svek
Hur kan jag därom tala
vist, med mildhet?
Kan inte göra ogjort
eller byta namn
innan du må bli förlåten
så bit huvet av skam

Jag svär att jag då aldrig
velat göra ont
men vart jag än ser nu
och om jag än ber
Så gör jag dig illa
Natten är stilla,
men syndaren är vaken
och vargtimmen här

Jag har sagt att jag dig älskar;
det är också sant
Men jag kunde också säga
att jag älskar en ann'

Jag ville henne äta
med drägelkäft; en ulv
skulle också göra det
för dess egen skull

I min ensamhet -
för ingen annan vet -
jag älskar ju båda
och plågas av det -
utan ett straff och
utan en skuld?
Bara ett jag minns, är
att vargtimmen finns.
[x2]

Får jag komma till dig?
Blott en liten stund.
Luther har gått hem och
jag vill kyssa din mund.
Sen ska jag bestämma -
det finns ännu tid.
Jag ser väl vad som händer,
det är mitt liv.

Jag svär att jag då aldrig
velat göra ont
men vart jag än ser nu
och om jag än ber
Så gör jag dig illa
Natten är stilla,
men syndaren är vaken
och vargtimmen här

I min ensamhet -
för ingen annan vet -
jag älskar ju båda
och plågas av det -
utan ett straff och
utan en skuld?
Bara ett jag minns, är
att vargtimmen finns.

Innan denna dag
jag såg mig som ett lamm
och så vill jag vara
och så vill jag bliva
Jag vill kvitta lika,
att det ska ge vika
och nu uppstiger solen
och vargtimmen flyr

[English translation:]

The Hour Of The Wolf

It is in the heart itself
Where lies and betrayal lives
How can I speak of this
Wisely, in kind words?
Can not do undone
Or even change the name
Before you can be forgiven
You must bite shame's head off

I swear that I never
Intended to do evil
But wherever I now see
Even if I pray
I will hurt you
The night is still
But the sinner is awake
And the hour of the wolf is here

I've told you that I love you;
And it is really true
But I could also have said
That I love another

I wanted to eat her
With a drooling mouth; a wolf
Would do it
For it's own sake.

In my loneliness -
For no one else knows -
I love them both
And I am tormented by the fact -
Without a punishment, and
Without a debt to pay?
Only one thing I remember, it's
That the hour of the wolf exists.
[x2]

Can I come to you?
Just for a little while.
Luther has gone home and
I want to kiss your mouth.
Then I will decide -
There is still time.
I will see what happens,
It is my life.

I swear that I never
Intended to do evil
But wherever I now see
Even if I pray
I will hurt you
The night is still
But the sinner is awake
And the hour of the wolf is here

In my loneliness -
For no one else knows -
I love them both
And I am tormented by the fact -
Without a punishment, and
Without a debt to pay
Only one thing I remember, it's
That the hour of the wolf exists.

Before this day
I saw myself as a lamb
And so I want to be,
And so I want to become,
I want to make no difference
And I want it to collapse
And now rises the sun
And the hour of the wolf flees

10. Kyrkovisan

[Trollhorn / Katla]

Aamund och Kettil
Tvenne prästemän
Hade byggt en kyrka
För att gud sin dyrka
Dock ej präster räkna med
Förbannade trollens jävla säd
Trollfolk släckte hoppet i Kristi led…

[English translation:]

The Tale Of The Church

Aamund and Kettil
Both men of the cloth
Built themselves a church
To praise their God
But the priests did not foresee
The damned trolls' hellish seed
Tribes of Trolls extinguished faith in Christ's herd

11. Den Hornkrönte Konungen (Rivfaders Tron)

[Trollhorn / Katla]

En ensam skugga nu ridit fram
Nu stigit herren av nordens hemliga folk
Han stirrar mot fjällen, han lyfter sin arm
Drakblod koka i dennes barm
Kung över folken av troll, hornkrönt står han
Härskare utav allt ur mörkrets famn

De samlas ur skogens svarta natt
De vandra från fjäll och sjö
Vätte och troll, svartalf och varg
björnens ande och havets mö

Vid trolltronens fot nu samlas de
De hopas i skock för att alla se
Här samlas troll, oknytt och rå
De jubla och fira så gott de må
Snart hörs ett muller, ett mäktigt dån
Så varslas döden av Jehovas son
Så stiga fram denna hedniska här
Och Rivfader, härskaren, fram de bär…

[English translation:]

The Horn Crowned King (Rivfaders Throne)

A lonely shadow now riding forward
Now revealed is the Lord of the hidden people in the north.
He stares at the mountains, he lifts his arm
Dragon's blood would boil in his grip
King of the Trolls, horns crowned he stands
Regent of everything in darkness' embrace

They gather from the black night of the forest
They wander from mountain peaks and snow
Wight and troll, black elf and wolf
The bear's spirit and the sea's maiden

At the foot of the throne of trolls the now gather
They congregate in masses to see
Here gather trolls, rugged and raw
They celebrate and hail as loud as they can
Soon a rumble is heard, a majestic roar
So the death of Jehovah's children is brought on
So treading forward, this pagan throng
And Rivfader, the Regent, they bear ever forward.

12. Aldhissla

[Somnium / Katla]

Månen skiner över nordens land
Skogen står i sin mörka prakt
Aldhissla vandrar över fjäll och slätt
Evigt han vakar, betraktar
Denna tysta och nattliga trakt
Han sitter i sin grotta, bevakar sin gyllene skatt
Sitt hem fyllt av mörker och is
Detta underjordiska land, riket av evig natt

Mästaren Aldhissla…
Mästaren Aldhissla, Trollet som allting hör
Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dör

Ingen man här satt sin fot, inga människobarn födas här
Tomhet och tystnad härska
Inget spår, inget tecken av honom som korset bär
Aldhissla stänga ej ögon, han aldrig sova
Ingen komma hit med lögner i mun
Vacker och mäktig, fet är Nordens natt utan Jehova!

Mästaren Aldhissla, Trollet som allting hör
Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dör

Ensamheten - Tecken av kraft
Ensamheten - Tecken av kraft
Att allt se - Tecken av kraft
Evigt liv - Tecken av kraft

[English translation:]

Aldhissla

The moon shines over the lands of the north
The forest quiet in its dark grandeur
Aldhissla wanders over mountain and field
Ever watchful, he observes
This quiet and dark place
He sits in his cave, guarding his golden treasure
His home filled with darkness and ice
This underworld, land of eternal night

Master Aldhissla…
Master Aldhissla, The troll who hears everything
Master Aldhissla, Evil that never dies

No man ever here treads, no man-child ever here born
Emptiness and quiet reigns
Not a trace, not a sign of he who bears the cross.
Aldhissla never shuts his eyes, he never sleeps
No one comes here with lies on their tongues
Beautiful and mighty, rich is the northern night without Jehovah!

Master Aldhissla, The troll who hears everything
Master Aldhissla, Evil that never dies

Loneliness - A sign of power
Loneliness - A sign of power
Everything to see - A sign of power
Immortality - A sign of power

13. Tomhet Och Tystnad Härska (Outro)

[Finntroll]

Visor Om Slutet (Piosenki o Końcu) ( (2003)

1. Suohengen Sija

[Swampspirit's Place]

[Instrumental]

2. Asfågelns Död

Svart blod nu månen dränker
Svart totem ur djupet stiger
Krigsmålning på trynen stänker
Från grottans dunkel, kom döden diger

Dags att stiga, dags att dräpa
Genom natten vi marschera
Blodet av korpen kristtrogen
Asfågeln av vite krist

Dags att riva, dags att slita
Föda mata broder mask
Sluta livet av himmelens pest
Asfågeln av vite krist

Rost och eld nu städer slukar
En maskin av sten och kött
Tusentals troll nu marscherar
Blodet dryper färgar rött:

[English translation:]

[Vulture's Death]

Black blood the moon now drinks
Black statue from the depths rises
Warpainting drawn into the face
From cave's dim comes great death

Days are at hand, days are killing
Through the night we march
Blood of the raven, Christian belief
Vulture of christianity's threat

Days are tearing, days are toiling
Feed brother worm with food
End the lives of the heaven's pest
Vulture of christianity's threat

Rust and flame now devour purity
Like machine of stone and flesh
Thousand of trolls now march
Blood drips staining red…

3. Försvinn Du Som Lyser

Ett skri nu ekar, midnatten vrålar
Svart ondska, himmelen målar
Brutit sig loss, sina bojor lämnat
Snart gamla onddåd hämnat

Marken skakar där ropet hörs
Allstans mord och ondskap görs
Gyttja dränker skog och berg
Svart må bli nu himmelens färg

Korp och kråka sina mat nu får
De följa stigen där döden går
Solen täcks, ej lysa mera
Den höljd är nu, med blod och lera

[English translation:]

[Vanish Thou The Shining]

A scream now echoes, midnight howls
Black evilness, paints the heavens
Unleash yourself, leave your chains
Time to revenge for the old crimes seek

The earth shakes where roaring is heard
Everyone slays and the evil prevails
Mud devours forests and mountains
Into blackness may the heavens stain

Raven and crow your food now receives
They follow the path where death roams
The sun sets, yet not frozen anymore
Is the hill of all the blood and clay

4. Veripuu

[Bloodtree]

[Instrumental]

5. Under Varje Rot Och Sten

[Under Every Root And Stone]

[Instrumental]
[Some joddling]

6. När Allt Blir Is

[When Everything Turns Into Ice]

[Instrumental]

7. Den Sista Runans Dans

Ensam rider månen över norrskenshimmelens rand,
Svart ligger skogen, kall under frostherrens makt
Stigen leda djupt in bland fornfuror, mot glömskans och slutets land:

Runorna skina i nattens mörka djupt,
De visa väg till sista dagars säte
Allt tystnar till nattmarans tjut,
Och runorna dansa till trollflöjtens läte

Denna natt allt ta slut, Denna natt vi alla fria stå
Så splittras bergen, så brytas himmelen
Allt som bliva kvar äro eld, stoft och rök:

Runorna skina i nattens mörka djupt,
De visa väg till sista dagars säte
Allt tystnar till nattmarans tjut
Och runorna dansa till trollflöjtens läte
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:

[English translation:]

[Dance of the Last Halter]

Lonely rides the moon over the boundaries of nordic sky
Black lies the forest, coldness under frost's might
The path leads deep within through the primal trees
Into the land of oblivion and ending…

Halters shine in the dark depths of night
They show the path to the setting of the final day
Everyone silences 'till the end of nightmare
And halters dance in the tunes of trollflute

Tonight everything ends, tonight we all stand free
So shatter the mountains, so crumple the heavens
All that is left shalt be flame, ash and smoke…

Halters shine in the dark depths of night
They show the path to the setting of the final day
Everyone silences 'till the end of nightmare
And halters dance in the tunes of trollflute
…And halters dance in the tunes of trollflute…
…And halters dance in the tunes of trollflute…
…And halters dance in the tunes of trollflute…

8. Rov

[Prey]

[Instrumental]

9. Madon Laulu

[Worm's Song]

[Old finnish shamanic curse]

[1st part]

Halte’uttani havautan
velho’uttani verestän
Unenketra, unten poika
Salat saattele etehen
salat uusissa unissa
miehen mieli nukkuessa
Näytä mulle murhamiehet
Paljon on pahantekijät
Jotta kostohon kykenen
tämän kuun kumottaessa
tämän keträn kelluessa

[2nd part (Shouting)]

Nouse nyt luonto lovesta
Haltija havon alta
Havon alta hattu piässä
Kiven alta kinnas käessä
Vihollista viskuessa
Katehi kuatuessa
Nouse luonto loukostasi
Haltija havon altasi

10. Svart Djup

I vinden viskar dödens stämma
Onda stjärnor på himmelen stirra
Bland furor eka ett isande skrik
Urskogens klor i nattlig sky
Ur rymdens svarta djup…
Ur rymdens svarta djup…

Fem fot svart stål han i sina nävar klämmer
En svart skugga från jordens djupaste hål
Långa öron och knivskarpa horn
Under brynen glöda två illröda kol:

Nu lyfts värdet mot himmelens rand
Syndastålet nu frysa luft till is
Nu livlösa förbli var man, var kvinna
Domen falla och tystnad härska
O, rymdens svarta djup…
O, rymdens svarta djup…

[English translation:]

[Dark Depths]

In wind whisper the tones of death
Evil stars in the sky now stare
Beneath the trees echoes the freezing cry
Ancient forest's claws in the night sky
From vast dark depths…
From vast dark depths…

Black five foot blade clenches in his fist
Dark shade from the deepest hall of earth
Long ears and razorsharp horns
Under helmet glows two scarlet coals…

Now rises darkness towards heaven's boundaries
Lustful steel now freezes winds to ice
Thus lifeless remains man and woman
Judgement falls and silence reigns
Oh, wide dark depths…
Oh, wide dark depths…

11. Avgrunden öppnas

[The Abyss Opens]

[Instrumental]

Nattfödd (Dziecko Nocy) (2004)

1. Vindfärd / Människopesten

[music & lyrics: Trollhorn]

Pesten kom från Söder.
För tusen är sen.
Råttor av den falska tron.
Lik och död.

Med själar så svarta.
Som nattlig sky.
Vi jagar dem horta.
Varje gång.
Vi strider till gryning.
När varje troll har stupat.
Människopesten.
Har ej plats här.

Marken färgas röd.
Av kristna drägg.
Låt blodbadet börja: DÖ, MÄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
Är vi döpta.
Is och järn.
Skapade vår vagga.
Vi rider med ulver.
Mot kampen igen.
Människokokött.
Det smakar mest.

Marken färgas röd.
Av kristna dräg.
Låt blodbadet börja: DÖ, MÄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
Vi hugger ner dem.
Blixtrande blad.
Släcker sin törst.

Människopesten…
Har ej plats här.Människopesten…
Ska slitas isär.

[English translation:]

[Wind Journey / The Plague Of Mankind]

The Plague came from the south
A thousand years ago
Rats of false gods
Corpses and death

With souls as black
As the night sky
We chase them away
Every time
We fight till sunrise
When every troll has fallen
The Plague of Mankind
Has no place here

The ground is colored red
By Christian swine
Let the bloodbath begin: DIE, PLAGUE OF MANKIND!

With blood and fire
We were baptized
Ice and iron
Created our cradle
We ride with wolves
To the fight again
Human flesh
Tastes the best

The ground is colored red
By Christian swine
Let the bloodbath begin: DIE, PLAGUE OF MANKIND!

With blood and fire
We cut them down
Flashing blade
Quenching its thirst

The plague of Mankind
Has no place here
The plague of Mankind
Will be torn apart

2. Eliytres

[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Brännmärkt av hatens eld.
Vrede och Hat.
Det Ijuva livet.
Finns på denna jord ej mera.

Urkraft och svarta makten.
Trollherrens hand.
Kallar jag vid min sida.
Att sluta pestlivet för allt.

Så sjunga nu med kalla vindar.
Höja dig som mörka skuggor.
Tåra upp dom gamla hindor.
Eliytres vaknar igen…

Låt det regna blod och eld.
Låt mig se den dag.
Då ska jag gråta av glädje.
När hela världen undan går.

…världen undan går!

Eliytres!
Fader!
Ge mig makt!
Eliytres!
Rivfader!
Ge mig död!

Allt jämt rinnen tårar.
Tårar av smärta, rädsla.
I sorg fär beslut som ej fattats.

[English translation:]

Eliytres

Scorched by the fire of hate
Wrath and hate
The lovely life
Is no more on this earth

Ancient might and dark power
The Troll Lord's hand
I call to my side
To end the plagued life for good

Sing now with cold winds
Elevate you like dark shadows
Cry like old dogs
Eliytres awakens…

Let it rain blood and fire
Let me see the day
When I am in tears of joy
When the world will perish

…world will perish!

Eliytres!
Father!
Give me might!
Eliytres
Ripfather!
Give me death!

Steadily tears run
Tears of pain, fear
Mourning decisions never taken

3. Fiskarens Fiende

[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Jag hörde en sång från djupet.
Under vågen, vågen så höga.
Blåset gråtar som en kvinna
med en död barn på hennes rygg.

På hennes rygg!

Sjövättan ger ingen bot.
Sjunger han med kalla vindar.
Människofolk flyr som lammar.
Från sjöfolkets lot.

Döda havet!
Vågor som blod!
Då hjälper dig ingen gud.
Döda havet!
Vågor som blod.
I natt far vi ut.

Vi stiger fram i natt…
Sjunga urgamla visor!
Räda mot, mot din strand.
Plundra dina byar.

Sjövättan ger ingen bot.
Sjunger han med kalla vindar.
Människofolk flyr som lammar.
Från sjöfolkets hot.

Döda havet!
Vågor som blod!
Då hjälper dig ingen gud.
Döda havet!
Vågor som blod.
I natt far vi ut.

Fiskarens Fiende!

[English translation:]

Fisherman's Enemy

I heard a song from the deep
Under the waves, the high waves
The wind crying like an old woman
With a dead child on her back

On her back!

The sea monster shows no remorse
He sings he with cold winds
Tribes of man flee like lambs
From the sea-people's threat
Dead sea!
Waves like blood!
Then no God will help you
Dead sea!
Waves like blood!
Tonight we depart

We tread forth in night
Singing ancient hymns
Approach your beach
Pillage your villages

The sea monster shows no remorse
He sings he with cold winds
Tribes of man flee like lambs
From the sea-people's threat

Fisherman's Enemy!

4. Trollhammaren

[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Bland skuggor rider en odjur.
Som en svarta träd.
Griper hård på en mäktig hammar.
Ut för svaga kristna blod.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Trollhammaren sveper igen!
Hugga ned, broder igen!
Hör det sista ropet -
Trollhammaren är här!

TROLLHAMMAREN!

Han är inte en människa.
Inte bräcklig och svag som dig.
Du ska vara maktlös.
Inga ögon ser din änd.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Sedan mörkret övertog.
Räds den frostens kalla fingrar.
Som griper tag och förlever.
Under kommande vinternatt.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

[English translation:]

The Troll Hammer

Amongst the shadows rides a beast
Like a black tree
Gripping hard a mighty hammer
Looking for weak Christian blood

The Troll Hammer!
The Troll Hammer!

The Troll Hammer, swoops again!
Strike down, brother again!
Hear the last howl -
The Troll Hammer is here!

He is not human
Not fragile and weak like you
You will be helpless
No eyes see your end

The Troll Hammer!
The Troll Hammer!

Then the darkness took control
Fearing the cold fingers of frost
That take hold and persist
During coming winter night
The Troll Hammer!
The Troll Hammer!
The Troll Hammer!

5. Nattfödd

[Music: Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Svartkonst och magiska krafter.
I natt jag tar den som en tid var min.

Jag suger livet ut.
Blåsa till urgammal asken…
…urgammal asken!

Jag är världens mörkret.
Jag är det dödande vattnet.
Jag är livets blod.
Du ska bli pinad för dina brott.

För dina brott!

Sargad för dina synder.
Dina synder mot oss alla.
Du ska bli tukt
ad för att vi skulle helas.
Dina sår skall giva oss bot…
giva oss äntligen bot.

Jag längtar efter ett slut.
Men vet ej hur det ska ske.
Dags har kommit egentligen.

Jag är världens mörkret.
Jag är det dödande vattnet.
Jag är livets blod.
Du ska bli pinad för dina brott.

[English translation:]

Nightborn

Witchery and magic forces
Tonight I take the one that was once mine

I suck the life out
Blow it to ancient ash.
…ancient ash!

I am the world's darkness
I am the killing waters
I am the life blood
You will suffer for your crimes

For your crimes!

Wracked for your sins
Yours sins against us all
You will be chastised
For us to heal
Your sores will gives us solace
Finally solace

I yearn for an end
But don't know how
The time has finally come

I am the world's darkness
I am the killing waters
I am the life blood
You will suffer for your crimes

6. Ursvamp

[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Eld brinner inn i skogen.
Grytan rörs bland skuggor.
Vilda odjur dansar omkring.
För att starta festen igen.

Vid skymningen vi går försjunken i tankar.
Ensam vid elden, bröderna är här.
Vakna nu Rivfader och ge oss förstånd.
Gamla faders ord, ord så sann.

"Fan det här ljuset och vänd dig mot bergen.
Där månen går upp och du kommet att se.
Sanningen så gammal, sanningen så rätt.
Gå och ge till folket död och skräck…"

Genom dyster skogen stiger vi fram.
Genom människoländer rider vi fram.
Sanningen och klokhet kommer vi att se.
URSVAMP, trollfolk ge!

[English translation:]

Ancient Mushroom

Fire burns into the forest
The kettle moves among shadows
Wild beasts dancing around
To start the feast again

At dusk we go burdened by thoughts
Alone at the fire, brothers are here
Awaken now Ripfather and give us advice
Old father's words, words so true

"Find this light and turn to the mountains
Where the moon goes up, you will see
The truth so old, the truth so right
Go and give the people death and fear."

From the solemn forest we come
Through Man's country we ride
The truth and wisdom we will see
Ancient mushroom, Trolls will give!

7. Marknadsvisan

[Music: Routa / Tundra / Trollhorn, Lyrics: Trollhorn]

Det var en vacker sommardag.
När man bedrev marknad.
Aamund och Kettil bestämde sig
för att gå och kolla ny kåpor.

När de gick förbi skogen stor
hemska oljud hördes från busksnår.
Trollen var också på väg dit -
prästernä fick sig igen och fåglar sjöng.

[English translation:]

Story Of The Market

It was a beautiful summer's day
When the Market was bustling
Aamund and Kettil decided
To go shop for new capes

When they passed the big forest
Horrible noises were heard from the brush
The trolls were also going to the market
And the priests were beaten and the birds sang

8. Det Iskalla Trollblod

[Music lyrics: Trollhorn]

Striden mot människan.
Härjade tills hanegället.
Solen ljusnar, nu allt är tyst.
Blodet rinner ned för fjället.

De som var de oförfäraste.
Ska nu höjas till eviga liv.
De som var de ursinnigaste.
Ska inte vara på driv.

Det finns ett efterliv.
För de som är värdiga.
Där mjödhornen aldrig är tomma.
För de som är modiga.

Där firar vi varje natt.
Bordet dignar av drycker och matt.
Under ögon av urgammal Trollgud.
Vi, som har det iskalla Trollblod.

Nu sjunger vi vårt dryckeskväde.
Till makten som aldrig dör.
Från salar av Rivfader.
Skallar ljudet som alla hör…

Där firar vi varje natt.
Bordet dignar av drycker och matt.
Under ögon av urgammal Trollgud.
Vi, som har det iskalla Trollblod.

[English translation:]

The Ice Cold Troll Blood

The fight against Man
Raged until sunrise
The sun brightens, everything is quiet
The blood is seeping down the mountainside

Those who were the most fearsome
Will now be taken to eternal life
Those who were the most furious
Will no longer be without a home

There is an afterlife
For those who are worthy
Where the mead horns are never empty
For those who are brave

There we celebrate every night
The tables buckling from drink and food
Under watchful eye of ancient Troll god
We, who have the ice cold troll blood

Now we sing our drinking song
To the power that never dies
From the halls of Rivfader
Echoes the sound that everyone hears

There we celebrate every night
The tables buckling from drink and food
Under watchful eye of ancient Troll god
We, who have the ice cold troll blood

9. Grottans Barn

[Music lyrics: Trollhorn]

Mellan svarta skuggor finns ett ställe utan sol.
Var fåglarna aldrig har sjungit.
Under jorden lever ett förbannat folk.
För länge sen fördrivet.

"Nu är det dags att glänta
på dörren som har varit stängt.
Som vargar ska vi äta
ut i människans land."

Yxor i händerna, röttna tänder inn i munnen.
Skocken samlas åt skogsbrynet till.

Korparna skriker ur skogens mörka djup.
"Grottans barn har kommit ut."

Efter tusen månen skrider gruppen framåt mat.
Ingen kan nu hejda den här hungern.

Bort ännu, men närmare än igår.
Hör hur de sjunger…

Grottans Barn!
Hungriga Vargar!
Brottans Barn!

Korparna skriker ur skogens mörka djup.
"Grottans barn har äntligen kommit ut."

[English translation:]

Children Of The Cave

Between black shadows there is a place without sun
Where the birds have never sang
Below the earth live a damned people
Long ago banished

"Now the time has come to peer through
The door that has always been closed.
Like wolves we shall eat
Out in the lands of Man."

Axes in hands, rotten teeth in mouth
The throng gather at the edge of the forest

The ravens scream from the darkness of the forest
"The children of the cave have come!"

After a thousand moons the crowd march forward
Nothing can stop this hunger

Not here yet, but closer than yesterday
Hear how they sing.

Children of the Cave!
Hungry Wolves!
Children of the Cave!

The ravens scream from the darkness of the forest
"The children of the cave have come!"

10. Rök

[instrumental]

[English translation:]

Smoke

Ur Jordens Djup (Z Głębi Ziemi) (2007)

1. Gryning

[Instrumental]

[English translation:]

Dawn

2. Sång

Fran en tid da allt var gryning.
Den tid som människobarn glömt.
Som en gyttja fran urtids famn.
En tid ingen kan, en tid utan namn.

I grottans djup ni legat da.
När trollfolk i vildmarken steg.
Da var ni i talen fa.
Da mitt folk gick ytans väg.

En svart hemlighet i forntids skygga.
Dold i glömska nu stenen läro mej.
Om trollkungens krig mot en giftig sugga.
Ty stenen viska den ljuga ej.

Ur sanningens källa jag tar min dödssup.
Den fylla mina lungor, den fylla min trut.
Ur sanningens källa, dunkel och djup.

[English translation:]

Song

From a time when everything was dawning
The time the human children have forgotten
Like mud from the embrace of time in memoriam
A time no one knows, a time without a name

In the deep caves you were lying
When trollkind roamed the wilderness
You were few in numbers
When my people went to the surface

A black secret in the shadows of ancient times
Forgotten knowledge the rocks now teach me
About the Trollking's war against a poisonous pig
The stone whispers, but it tells no lie

From the well of truth I now take my drink of death
It fills my lungs, it fills my snout
From the well of truth
Darkness and depth

3. Korpens Saga

Jag sag min här av troll och vätte.
Slappa spjut sa langt ögat mätte.
Tusende kroppar alla döda och svala.
Min arme ur skogen nu lag i dvala.

Da sjöng honan mörk en sang av hat.
Hon lovade bort gravor själar till mat.
At en dyster ande ur springornas rike.
En runa ristades aldrig skadats en like.

Som en blixt i natten av eldens färg.
En kraft som kväljde i kött och märg.
En tunga av illdad och sottig svärta.
Nu hördes et skrik av tusens smärta.

Skogens topp och klippans kant som värn.
Svart som askmoln och skogens tjärn.
Fjädrar nu spreta där skinnet voro.
Till tiders slut de nu ropa sin oro.

Sa miste rivarn sin bror av kamp.
De flög sin väg till världens kant.
Av ett glömt och fasligt trolldoms dad.
Det förkolnade sinnet kände ingen nad.

Nu faller skyars svarta mästare.
Slagsfältets kall och likets kyla.
Än fulla av slagens rus och svekets hat.
De gnaga utan ära pa krigets ruttna mat.
… till Tiders ände.

[English translation:]

The Tale Of The Raven

I saw my horde of trolls and wraiths
Bent spears as far as the eye can see
A thousand bodies all dead and cold
My forest army now lies in hibernation

Then she sang a dark tune of hate
She promised gifts, souls for food
To a somber spirit from the kingdom of twilight
A rune etched, one never before seen

Like a lightning bolt in the night with firey color
A force that swells in flesh and marrow
A tongue of ill omen and black stains
Now heard are screams of thousands in pain

Treetops and mountain peaks for leverage
Black as thunderheads and forest bogs
Feathers sprouting where skin once was
Til the end of time they proclaim their worries

So did the shredder lost his brother in war
They flew to the edge of the world
By a forgotten and sinister magic
The charred spirit felt no remorse

Now falls the master of black skies
The call of the battle and the chill of the corpse
Still filled with the heat of battle and burning hate
They feed without honor on the rotting remains of war

…until the end of Time

4. Nedgång

Urberget gav en gava stor.
I jorden och vattnet.
I mörkrets källa jag sanning fann.
Min födosaga da blev sann.

Trettio dagar och trettio nätter.
Jag klättrade mot jordens famn.
Den hornkrönte vandrade pa dyster sten.
En som sanningen smakat och blivit ren.

Jag sag solens och manens steg.
Jag sag sanningen en dyster väg.
En runa spadde krig och fasa.
En runa talde till mej om blod och raseri.

Jag sag solens och manens steg.
Jag sag sanningen en dyster väg.

Nedgang.
Nedgang.

En runa spadde krig och fasa.
En runa talde till mej om blod och raseri.

[English translation:]

Descent

A great gift of the ancient mountain
In the earth and the water
In the well of darkness I found truth
My story of birth came true

Thirty days and thirty nights
I climbed towards the depths of the earth
The horn-clad one walked solemnly
One that has tasted the truth and become cleansed

I saw the path of the sun and the moon
I saw the path of truth, so lonely
A rune foretold war and horrors
A rune told me of blood and rage

5. Ur Djupet

Förbannad och glömd.
Evigheten, ensamheten.
Jag tog mina steg.
Sista men första.

Tusen och trettio steg.
Mot jördkarnans Brinnande valv.
Den skalv, den skalv.

Da visade sig, modern i djupet.
Sa dold, sa hemig.
Om henne jag talt inget mer.
Ty om moderns visdom sjunga.
Inte en levande själ.

Ur vad jag trott.
Min undergang bliva, jag steg och kände kyla.
Ett ljus sa längtat.
Ett ljus sa ljuvt.

Jag sprang ner en älg.
Under manens skära.
Drack dess livssaft sa het.
Som djupjordens glöd.
Den brände mitt svalg.

Ilskan klöste och mitt hjärta brann.
Hämndens tid kommit.

Ty blod för blod.
Var hämndens hamn.
Da ristade jag mitt skinn.
Med urgudens namn.

Med urgudens namn.

Jag sprang ner en älg.
Under manens skära.
Drack dess livssaft sa het.
Som djupjordens glöd.
Den brände mitt svalg.

[English translation:]

From The Deep

Damned and forgotten
Eternity, loneliness
I walked the steps
Last and first

A thousand and thirty steps
towards the burning chambers of the deep
The tremors, the tremors

Then appeared the mother of the deep
So hidden, so secret
About her I say no more
Of the mothers wisdom sings
No living soul

From what I thought
Would be my demise, I arose and felt the cold
A light so yearned
A light so soothing

I took down a moose
Under the crescent of the moon
And drank its lifeblood so warm
Like the embers of the deep
It burned in my throat

Rage slashing and heart burning
The time of vengeance has come

Blood for blood
was the shape of vengeance
I etched into my skin
The name of the ancient God
The name of the ancient God

I took down a moose
Under the crescent of the moon
And drank its lifeblood so warm
Like the embers of the deep
It burned in my throat

6. Slagbröder

Som ett djupt vral fran ett avgrund av hat.
De glömdas själar steg, en för en, man för man, döda utan fred.
Tog till vapen, tog till sköld, ett hav av illvillig dödlös man.
Hatets och sotens arme.

De fann min väg de springa min skog.
Under manens röda glöd.

Jag slog dem ner vag för vag, inga själar i ro.
Ett spjut ej räckte till denna kamp.
Korpbröder hört nu klingors spel.

Snart himmelen täcktes av brödar mina.

En kamp det blev, en sista gang.
Brödrarna stod där sida vid sida.
Himmelen danade, en väldig sang.
Korpnäbb och klinga da tog sin föda.

De stred till seger för en slutlig ära.
Ty denne seger än korpen bära.
En kamp det blev, en sista gang.
Brödrarna stod där sida vid sida.
…?

En kamp det blev, en sista gang.
Brödrarna stod där sida vid sida.

Himmelen danade, en väldig sang.
Korpnäbb och klinga da tog sin föda.

[English translation:]

Brothers Of War

Like a deep call from an abyss of hate
The forgotten souls arose
One by one, man by man, dead ones without peace

Armed with weapons, armed with shields
A sea of sinister undead men
The army of hate and ashes

They found my path, they ran through my forest
Under the red gloom of the moon

I felled them wave by wave, no souls in peace
One spear could not win this fight
Brother Raven heard the song of swords
Soon the sky was darkened by my brothers

A fight it was, one last time
Brothers stood side by side
Thunder in the skies, a mighty song
Raven's beak and sword quenched their thirst
They fought til victory for the final honor
This victory is worn by the raven still

7. En Mäktig Här

Da jag rest mitt tryne mot den eviga skyn.
Jag hörde ett läte jag aldrig glömma.
En här sa mäktig vid skogens bryn.
Fa denna syn ens kunnat drömma.
Jag tog mitt spjut jag lyfte mitt horn.
Fran hornets läppar en mäktig ton.
Hären lystrade marscherade fram.
De gav sig mitt liv, bergets stamm.

En gava av urbergets ande.
En pakt som alla glömt.
Nu tagas de fram pa knotiga ben,
Fram, fram, fram.
Blodet nu rinna i floder.
Över mark och flod.
Ett svek nu skymtats av vise.
Fa öron lyssna da.

En gava av urbergets ande.
En pakt som alla glömt.
Nu skymtas fjärran länder.
Fram, fram, fram.
I ar de vandrat, krigets väg.
Blod ur väst och guld fran öst.
Da en tjärn som var manens lek.
Blev segerns slut och ett digert svek.
Hon vadat där i börjans gyttja.
Slitit sitt har med ormars gift.
Sugit själar och mannamod.
Det varit hennes avgrund i tusen ar.
En gava av urbergets ande.
En pakt som alla glömt.
Nu tagas de fram pa knotiga ben.
Fram, fram, fram.
Fram, fram, fram.

Blodet nu rinna i flöder.
Över mark och flod.
Ett svek nu skymtats av vise.
Fa öron lyssna da.
En gava av urbergets ande.
En pakt som alla glömt.
Nu skymtas fjärran länder.
Fram, fram, fram.

Hon vadat där i börjans gyttja.
Slitit sitt har med ormars gift.
Sugit själar och mannamod.
Det varit hennes avgrund i tusen ar.
En gava av urbergets ande.
En pakt som alla glömt.
Nu tagas de fram pa knotiga ben.
Fram, fram, fram.
Fram, fram, fram.

Nu skymtas fjärran länder.
Fram, fram, fram.

[English translation:]

A Mighty Horde

When I raised my snout towards the eternal sky
I heard a sound I can never forget
A mighty horde at the edge of the forest
Few could even dream this sight

I took my spear, I lifted my horn
From the lips of the horn came a mighty call
The horde listnened, marching forward
They gave me their lives, the tribe of the mountain

A gift from the spirit of the ancient mountain
A forgotten pact
Now they are dragged forth on gnarled legs
Forward! Forward! Forward!

Blod runs like a river
Over the land and the streams
A betrayal now sensed by the wise ones
Few ears listened then

A gift from the spirit of the ancient mountain
A forgotten pact
Now distant lands are closer
Forward! Forward! Forward!

For years they have wandered
The path of war
Blood from the west and gold from the east
Then a bog where the moon played
Became the end of victory and a bitter betrayal

She waded in the mud of ancient times
Torn her hair with snake venom
Drained souls and the courage of armies
It has been her abyss for a thousand years

A gift from the spirit of the ancient mountain
A forgotten pact
Now they are dragged forth on gnarled legs
Forward! Forward! Forward!

Blod runs like a river
Over the land and the streams
A betrayal now sensed by the wise ones
Few ears listened then

A gift from the spirit of the ancient mountain
A forgotten pact
Now distant lands are closer
Forward! Forward! Forward!

8. Ormhäxan

I en svart tjärn vid furors rot.
Hon stod tjärad och täckt av sot.
En giftig sugga, en ettrig mara.
Den vackraste skugga ur jordens djup.
Ormarna knyckte och ormarna grep.
Slingrande ur hennes sköte.
Som hornkronor, som spindelns ben.
Som nattens slingor ur jordens djup, hon skrek.

Hon ristade mitt kött, hon drack mitt blod.
En stekande klinga i hjärtats kött.
Jag blivit offrad till henne, denne.
Giftige mask som gör allt dött.

…?

Ett svek oväntat nu fällde mig.
Jag föll sargad och livlös.
Allt var dött utom en gnista blott.
I själen dit uranden livet satt.

Ormarna knyckte och ormarna grep.
Slingrande ur hennes sköte.
Som hornkronor, som spindelns ben.
Som nattens slingor ur jordens djup, hon skrek.

Mitt blod ner i tjärnen rann, den svartare än svart da blev…
Mitt blod ner i tjärnen rann, den svartare än svart da blev…

I en svart tjärn vid furors rot.
Hon stod tjärad och täckt av sot.
En giftig sugga, en ettrig mara.
Den vackraste skugga ur jordens djup.

Ormarna knyckte och ormarna grep.
Slingrande ur hennes sköte.
Som hornkronor, som spindelns ben.
Som nattens slingor ur jordens djup, hon skrek.

Mitt blod ner i tjärnen rann, den svartare än svart da blev…

[English translation:]

The Serpent Witch

In a black bog by spruce roots
She stood covered in tar and soot
A poisonous sow, an unrelenting nightmare
The most beatiful shadow from the depths of the earth

The snakes strike and the snakes grip
Slithering from her head
Like a crown of horns, like spider's legs
Like the night arisen from the depths of the earth she screamed

She etched my flesh, she drank my blood
A searing blade in the heart's flesh
I was sacrificed to her, this one
Poisonous worm that kills all

A sudden betrayal brought me down
I fell gnarled and lifeless
Everything dead except a small spark
In the soul where the ancient spirit planted life

My blood flowed into the bogs
it turned blacker than black

9. Maktens Spira

Jag sprang med brisen.
Mot norr den eviga isen.
Jag fann en dalgang.
En massiv spricka.
Masarna visade vägen ur skyn.
Da mötte jag isen.
Da fann jag hav.
En storm steg ur vagors djup.

En hemlighet om maktens spira.
Urgudar nu ristat genom mej.
Sparet in i isen gick.
Djupt mot dess frusna kärna.

(Där den stod evigt stel.
Gick en fara in med flodens ström.
Ner mot det bla jag vandra.
Isen i mina adror fär dagar tio.)

Där fanns en grotta, en faslig sal.
I grottans mitt han stod.
Som djupet kallat ur stjärnors ljus.
Krigarren mäktig fran rymders sus.

Ur hans frusna hand jag tuggat.
Ett spjut fran en ändlös plats.
Ett skrik ett dan fran spjutets blad.
Maktens spira med stjärnors rad.
Tusende steg mot jordens yttre.
Fran djupet jag än en gang steg.
Nu grinet ej släckas fran detta tryne.
Ett slag nu badas, snart slutförs allt.

[English translation:]

The Scepter Of Might

I ran with the wind
Northward, the perpetual ice
I found a valley
A massive gash

Seagulls guided me from the sky
Then I met the ice
Then I found the sea
A storm arose from the deep waves

A secret of the scepter of might
Ancient Gods now etched through me
The trail went into the ice
Deeply towards it's frozen core

There it stood, forever unmoving
Followed a crack and the flowing water
Down towards the blue I wandered
The ice in my veins, for ten days

There was a cave, a ghostly chamber
In the middle of the cave he stood
Which the deep has conjured from the light of stars
The mighty warrior of the void

From his frozen hand I ate
A spear from an endless place
A cry, a rumble from the blade of the spear
The spire of might with a row of stars

Thousands of steps towards the the surface
From the depths I once again arose
Now the grin of my snout will not be extinguished
A battle now beckons, soon all will be finished.

10. Under Två Runor

Jag tog mina steg i gyttjans mark.
Tusende korpar i mörker sky.
Ett träsk med dödens skugga.
Där lag min hämndens stund.

Inget gift mej dräpa.
Inga svekfulla dad.
Spjutet med stjärnors prakt.
Trollet med rymders makt.

Jag sag nu en grop en ström.
Tog min vrede och lät mossan svälja.
Under fanns en passage en klyfta.
Jag lät den dra mig in.

Mot djupets sköte for jag än en gang.
In i djupet av urtids minne.
Mot gudens djup mot hämndens stund.
Där grep nu klor av skuggors mara.

Hon drack mitt blod.
Hon stag min makt.
I eld sa bla.
Jag vred mej loss.

En urgud som nu skickat mej.
Hon klöste mitt jag min innersta eld.
Da tog jag mitt stjärnors spjut.
Med all min kraft jag skar.

Ty sa som det var jag sag.
Urguden och ormars häxa.
Genom samma blodiga mun de talt.
En ristad under tva runor.

En hämnd jag ej nu fatt.
Men orden ej förgatt.
Jag blev kung med runors makt.
Genom hämndens och hatets pakt.

Urgudens gava.
Runors makt.
Mot manen i av steg.
Trolldom född igen.

[English translation:]

Under Two Runes

I took my steps in the land of mud
Thousands of ravens in the dark sky
A swamp in the shadow of Death
There lay my moment of vengeance

No poison kills me
No devious advice
The spear with pride of stars
The troll with the power of the void

I saw a hole, a stream
Took my wrath and swallowed the moss
Below was a passage, an opening
I let it draw me in

Towards the deep embrace I traveled once more
Into the depths of ancient memory
Towards the depth of the God, towards the time of vengeance
There gripping were the claws of shadows' nightmare

She drank my blood
She stole my power
In fire so blue
I wriggled free

An ancient God who now sent me
She tore from me my inner fire
Then I took my spear of stars
With all my might I slashed

I saw the truth for what it was
The ancient God and the witch of serpents
Through the same bloodied mouth they spoke
As one, etched under two runes

No vengeance came to me
But the words were not forgotten
I was made king with the power of runes
Through the pact of vengeance and hatred

The gift of the ancient God
The power of runes
Towards the moon I ascended
Magic born again

11. Kvällning

[Instrumental]

[English translation:]

Duskfall

12. Trollvisan

Trollet satt på sten och ropade; HEJ!
Vem har spillt mitt mjöd ut?
Men inget djur i skogen eller grottans djup
Visste vem som hade vällt ut skogstrollets sup

Trollet satt på sten och ropade; HEJ!
Vem har trampat mina svampar ner?
Men inget djur i skogen eller kära himlens barn
Visste vem som hade stampat hela fältet bart

Trollet satt på sten och ropade; HEJ!
Mjöd och fläsk till de vise!
Inget djur i skogen eller grottetrollets barn.
Som visste att det var enda trollet hade kvar

Och råttorna svamlade till trollet;
De kristna har spillt ditt mjöd!
De kristna har trampat dina svampar!
De kristna ha slagit dina bröder!

Sen blev trollet ilsken och steg upp från sin sten
Han gick till kristna landet och brände fula kyrkan ner

[English translation:]

Farce Of The Troll

The troll was sitting on his stone and shouted; HEY!
Who has spilled my mead?
But no animal in the forest or the deep caves
Knew who had spilled the forest troll's drink

The troll was sitting on his stone and shouted; HEY!
Who has trampled my mushrooms?
But no animal in the forest or children of the sky
Knew who had trampled the whole field

The troll was sitting on his stone and shouted; HEY!
Mead and pork to the wise ones!
No animals in the forest or the cave troll's children
Knew that it was the only thing the troll had left

And the rats told the troll;
The Christians have spilled your mead!
The Christians have trampled your mushrooms!
The Christians have beaten your brothers!

Then the troll got mad and left his stone
He went to the Christian land and burned the ugly church down

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License